اخبار و رویدادها

۱۷ مرد

دقت کارمند هتل سی نور# تشویق

با حضور مدیران هتل بزرگ سی نور از کارمند مسولئیت پذیر آقای حسین مهربان با اهدای لوح و جایزه نقدی قدردانی شد.